snookerstats

Subtitle

CENTURIES

Tian Pengfei 135; 127; 122

Liang Wenbo 135

Ding Junhui 130; 123; 121; 102; 100

Jimmy Robertson 128

Lu Haotian 122

Wang Yuchen 121

Marco Fu 119; 117; 108

Ricky Walden 115; 100

James Wattana 110

Ding Kai 106

John Higgins 106

Zhang Anda 105

Hu Hao 101

Robert Milkins 100