snookerstats

Subtitle

RESULTS

To be compiled at a later date

CENTURIES.

Gary Wilson 136; 123; 121; 117

Luo Honghao 131

Zhang Anda 129

Stuart Bingham 128; 113

Tian Pengfei 126

John Higgins 124; 106

Zhou Yuelong 120

Anthony McGill 113

Xiao Guodong 109

Li Yujin 106

Liang Wenbo 104

Mark Selby 103

Lu Haotian 100

Mei Xiwen 100

Qiu Yalong 100