snookerstats

Subtitle

RESULTS

Will do at a later date

CENTURIES

Ju Reti 142

Ding Junhui 141

Niu Zhuang 137

Zhou Yuelong 135; 122; 110

Scott Donaldson 132

Paul S Davison 127

Liu Chuang 125

Mark Joyce 122

Tan Jun 118; 105

Huang Haoyang 116

Michael Holt 108; 108

Ben Woollaston 107; 101

Daniel Wells 104

Liang Wenbo 103; 100

David Grace 103

Mike Dunn 101